Aktuelle Ausstellungen: Stadtmuseum Centre Charlemagne, Aachen – Galerie Harnell, Kerkrade, NL –  Kulturwerk Aachen, Kunstladen